Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

10 lecie SKKP

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” powstało w roku 1998 roku, jako pomysł na utrwalenie współdziałania środowisk zainteresowanych rozwojem turystyki biznesowej. Współdziałanie takie zainicjowane zostało przez program pomocowy Uniii Europejskiej PHARE TOURIN II, stworzony dla zainicjowania procesów unowocześniania polskiej turystyki w okresie przed wejściem do Unii Europejskiej. W ramach programu TOURIN II działał zespół pięciu Menedżerów Produktów Markowych, ich zadaniem było m.in. tworzenie grup firm i osób zainteresowanych wspólnym rozwijaniem konkretnego produktu turystycznego, jego doskonaleniem i komercjalizowaniem, wobec konieczności konkurowania na wolnym rynku. Warto pamiętać, że był to okres przemian w strukturach administrowania turystyką, stopniowego likwidowania Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Menedżerem Marki Turystyki Bzinesowej był Sławomir Wróblewski, który widząc perspektywę „wygaszania” środków europejskich w ramach TOURIN II, zainicjował utworzenie organizacji społecznej w oparciu o dostępne przepisy prawa polskiego. Powołanie SKKP było przejawem determinacji działaczy społecznych, głównie z prywatnych firm turystycznych, by stworzyć własną, niezależną od władz, strukturę. Jednocześnie była to praktyczna próba tworzenia partnerstwa i dialogu z partnerami publicznymi. Zebranie Założycielskie w styczniu 1998 roku zgromadziło około 100 osób. Spośrod nich tylko niewielu utrzymało swój entuzjazm do pracy – całkowiecie społecznej – przez pierwsze trudne lata. Al. Przychodzili nowi, z nowymi inicjatywami i pomysłami.

SKKP jest pierwszą w historii i jedyną ogólnopolską reprezentacją profesjonalistów branży spotkań. Głównymi celami organizacji było podnoszenie własnej wiedzy profesjonalnej członków, wspólny marketing i lobbowanie w sprawach istotnych dla branży turystyki biznesowej. Organizacja ta uczestniczy – jako partner branżowy i swoista izba gospodarcza - we wszystkich najistotniejszych działaniach podejmowanych w obszarze turystyki biznesowej w Polsce. SKKP włączało się do tworzenia nowych rozwiązań, w tym tworzenia Polskiej Organizacji Turystycznej. SKKP od 10 lat uczestniczy w konsultacjach projektów dokumentów na szczeblu krajowym przygotowywane przez ministerstwo właściwe dla turystyki.

Istotną rolę z rozwijaniu turystyki biznesowej miały szkolenia zawodowe zainicjowane w 1997 roku przez Menedżera Marki Turystyki Biznesowej pod nazwą „Europejska Akademia Organizatorów Konferencji”. Szkolenia te adresowane głównie do kadry zarządzającej firm organizujących konferencje organizowane były późną jesienią w ramach „Forum Turystyki Biznesowej” – imprezy o charakterze targowym z towarzyszącymi debatami i imprezami okolicznościowymi. Po kilku latach Europejskie Akademie – jako wymagające większego skupienia – zostały oddzielone i przeniesione na okres wiosenny. Inicjatorem wszystkich edycji Akademii, jednocześnie wykładowcą był Sławomir Wróblewski, początkowo jako Menedżer Marki, następnie jako reprezentant władz Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Stowarzyszenie odgrywa kluczową rolę dla kontynuowania tych szkoleń, uzyskując wsparcie materialne licznych instytucji, w tym Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Urzędu Miasta St. Warszawy. Od 1997 do 2008 roku w dziesięciu edycjach szkolenia uczestniczyło około 800 osób, a wykładowcami było blisko 100 ekspertów – polskich i zagranicznych.

Warto tu odnotować znaczenie wizyt ekspertów i wykładów sfinansowanych przez fundusze europejskie. Już podczas pierwszej Europejskiej Akademii Organizatorów Konferencji w roku 1997 udało się sformułować syntetyczny, klarowny plan rozwijania branży turystyki biznesowej w Polsce. Autorem tego planu a jednocześnie ekspertem-mentorem szkolenia był Tom Giblin z Irlandii, współtwórca sukcesu branży konferencyjnej w tym kraju. Wśród jego zaleceń znalazło się utworzenie  Convention Bureaus i wykorzystywanie Programu Ambasadorów Kongresów.

Program Ambasadorów Kongresów to znany w wielu krajach program marketingowy służący pozyskiwaniu imprez – zwłaszcza kongresów stowarzyszeń profesjonalnych i naukowych. Kierując się wzorami irlandzkimi już w roku 1998 zainicjowano taki program w Polsce. Wobec braku zaplecza instytucjonalnego (najlepiej w postaci Convention Bureau) i minimalnych środkach inicjatorzy programu wystąpili zarazem jako Zarząd Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce” i kapituła programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Wskazano piętnaście osób z grona profesury i osobowości świata kultury, którym przyznano tytuły „Ambasador Kongresów Polskich”. Wręczenie pierwszych dyplomów-plakiet nastąpiło podczas galowego przyjęcia w gmachu hotelu Victoria w grudniu 1998 r. Od tamtego czasu Program Ambasadorów  Kongresów co roku jest wznawiany w skali uzależnionej od pozyskanych na ten cel środków.  W wyniku specjalnego porozumienia Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce” i Polskiej Organizacji Turystycznej - program Ambasadorów Kongresów został uznany za jedno z ważniejszych wspólnych zadań. Dziś lista ambasadorów liczy 80 osobistości świata nauki, kultury i biznesu – to ogromny potencjał dla konkretnej promocji kraju i akwirowania kongresów.

Jedną z istotnych inicjatyw podjętych przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” było zainicjowany w roku 1998 konkursu prac akademickich w zakresie turystyki biznesowej. Celem konkursu było uzupełnienie bolesnego braku jakichkolwiek opracowań na temat turystyki biznesowej i stworzenie w wyniku konkursu zbioru prac wzbogacających wiedzę w tym zakresie. Konkurs ogłaszano kilka razy, uzyskując czasem wsparcie instytucji państwowych (UKFiT, Ministerstwo Gospodarki) i uczelni. Ciekawą inicjatywą Stowarzyszenia było przygotowanie i opublikowanie listy blisko 60 tematów, jakie rekomendowano studentom i promotorom. Dorobkiem konkursu jest kilkanaście prac licencjackich i kilku magisterskich, w przygotowaniu są dwie prace doktorskie.

W roku 2002 SKKP realizuje wraz z Data Group pierwsze profesjonalne badanie stanu turystyki biznesowej w Polsce, finanse zapewnia Ministerstwo Gospodarki. Ważnym osiągnieciem jest wydanie opracowania „Kompendium wiedzy o turystyce biznesowej” pod redakcją Jacka Piasty (także dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki).

Prace akademickie stanowią dopełnienie tzw. Biblioteki Turystyki Biznesowej – zbioru wszelkich publikacji, głównie artykułów prasowych, egzemplarzy katalogów, materiałów promocyjnych, opracowań i druków zwartych zarówno polskich jak i zagranicznych dotyczących turystyki biznesowej. Biblioteka zainicjowana została przez darowiznę zbiorów własnych Menedżera Marki Turystyki Biznesowej, wzbogacanych sukcesywnie przez Stowarzyszenie. Pomimo braku profesjonalnego personelu do prowadzenia takiej biblioteki, zbiór ten jest stale wykorzystywany przez liczne grono studentów oraz dziennikarzy zainteresowanych różnymi aspektami turystyki biznesowej.

Wzrastające zainteresowanie turystyka biznesową przyniosło powstanie periodyków branżowych. Pierwszą taką próbą była „Panorama Konferencji i Targów”, którą przygotował działacz Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce” Mirosław Czerny z wydawnictwem „Infor”. Kolejnym pismem, był miesięcznik „Świat Kongresów i Targów”, wydawany przez kilka lat przez Elect Business Service z Andrzejem Kozłowskim i Jerzym Dymkiem. Od 2003 roku wydawnictwo Eurosystem zainicjowało miesięcznik „Kongresy&Konferencje”, obecnie „MICE Poland”.

Tradycyjną coroczną imprezą branży turystyki biznesowej są Targi Obiektów i Usług Konferencyjno-Szkoleniowych „Forum Turystyki Biznesowej” BTF (Business Tourism Fairs) odbywające się w Warszawie. BTF stopniowo nabiera charakteru imprezy międzynarodowej, reprezentującej oferty Europy Środkowo-Wschodniej.

W roku 2004 Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” wspólnie ze swoimi odpowiednikami z Belgii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch zawiązało EFPCO - European Federation of the Professional Congress Organisers, które zamierza mocno zaznaczyć swoją obecność dla koordynacji ważnych spraw zawodu organizatora konferencji w Europie. Od stycznia 2005 roku działa nowa ogólnoeuropejska witryna www.europemeetings.org przygotowana na rzecz EFAPCO przez nasze polskie stowarzyszenie. W listopadzie 2006 roku odbywa się I Kongres EFAPCO w Madrycie. Na wniosek delegatów z Polski (S.Wróblewskiego i I.Sokołowskiej) Kongres przyjął pomysł wprowadzenia Europejskiego Dnia Profesjonalnego Organizatora Kongresów (25 listopada). A trzeci Kongres EFAPCO pozyskany przez SKKP do Warszawy (10-12.01.2008) okazał się ogromnym sukcesem programowym i organizacyjnym naszego stowarzyszenia.

Ważnym osiągnieciem SKKP było zrealizowanie w Krakowie w pażdzierniku 2008 roku I Europejskiej Konferencji „Polityka kształtowania jakości usług turystyki biznesowej w zakresie usług związanych z organizacją spotkań - opracowywanie dobrowolnych standardów europejskich”.

Doroczną tradycja stały sie Miksery Biznesowe SKKP, do 2008 odbyło się ich pięć, cieszą sie one dużą frekwencją. SKKP jest otwarte na wszystkich, którzy organizują wszelakie spotkania w swoich firmach, instytucjach czy organizacjach: konferencje, narady, szkolenia, spotkania w terenie, eventy, imprezy masowe aż po wielkie kongresy, gale i jubileusze. Zapraszani do członkostwa są też ci, którzy służą pomocą w obsłudze spotkań: hotelarze, biura podróży, tłumacze, fachowcy od sprzętu technicznego i transportu, cateringu.

W dziesięciolecie swego istnienia we wrześniu 2008, SKKP otrzymuje w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie honorową odznakę „Zasłużony dla Rozwoju Turystyki”.

Najważniejszy obecne cele SKKP:
- wspólny marketing – pozyskiwanie zleceń, szukanie kontaktów biznesowych
- profesjonalizacja zawodu Meeting Planner i Professional Congress Organiser, w tym własna edukacja
- wzajemna pomoc -  w trudnych czasach szczególnie potrzebna
- lobbowanie – m.in w sprawie budowy centrów kongresowych i środków na kampanie promocyjne np. na czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Dotychczasowi prezesi SKKP: Sławomir Wróblewski (1998-2003), Irena Sokołowska (2003-2008), Piotr Wilczek od 12.01.2009.

Więcej o zadaniach i aktulnościach w SKKP patrz: www.skkp.org.pl

Zebrał i opracował: Sławomir Wróblewski, styczeń 2009 r.

e-mail: biuro@skkp.org.pl